فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
احمد احمدپور
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
2
اذردخت طیرانی راد
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1401
3
اردلان نهاوندی فرد
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
4
ارمین حامدعظیمی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
5
ارمینا متقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
6
ارین صادقی مجرد
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
7
اشکان مشفق حقیقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
8
امیرحسن رضائی بنیس
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
9
امیرحسین کربلایی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
10
امیرحسین اخوندکاظمی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
11
امیرحسین بابائیان
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
12
امیرحسین بهروزمند
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
13
امیرحسین شهابی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
14
امیرحسین متقیان
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
15
امیرحسین ولائی زارع
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
16
امیررضا زارع
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
17
امیرمحمد انصاری جهیزدانی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
18
امیرمحمد حکیمی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
19
امیرمحمد کلاکی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
20
امیرمسعود سپهریان
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
21
انیتا لطفی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
22
بردیا صباغ کرمانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
23
بنیامین خزلی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
24
بنیامین قهرمانی نژاد
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
25
بیتا عاشقی خسرقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
اولین
قبلی
1
...