فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
1
آیدین خلیلی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1402
2
ائیریا محمدی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1402
3
احسان مرادی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1402
4
احمد سهیل مدقق
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
5
احمد شکیب حیدری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
6
ارمان دهقان منشادی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
7
اروین امیرحسینی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
8
ارین ابراهیمی زارچ
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
9
ارین خیراندیش
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
10
ارین قره داغی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1402
11
اسماعیل پاهنگ
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1402
12
اسماعیل خسروی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1402
13
اشکان چاجی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
14
اشکان نجدمظهر
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
15
النا هدایت شده
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
16
الناز بهاروند
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
17
الهام پوریوسفی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
18
امید جبرائیلی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1402
19
امیر رضا حسینی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1402
20
امیر فروغی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1402
21
امیرحسین افضلی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
22
امیرحسین ترکانلو
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1402
23
امیرحسین صبوری خسروشاهی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
24
امیرحسین عقیقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1402
25
امیررضا بهمنش
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1402
اولین
قبلی
1
...