فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
بیتا عاشقی خسرقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
27
پارسا سلامتی پور
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
28
پارسا غفرانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
29
پردیس رهبر سورهء
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
30
پرند خلیلی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
31
پروانه منصف رضایی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
32
پریسا ملاحسینی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
33
پوریا عزیزی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
34
ثنا نوری
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
35
حسام دهقانیان دیجوجین
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
36
حسنا قبادی شعار
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
37
حسین العطافی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی و رباتیک
کارشناسی ارشد
1401
38
حسین بابائیان
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
39
حسین زارعی نژاد
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
40
حسین صالحی اشترجانی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
41
حسین گودرزی مجرد
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
42
حسین موحدی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
43
حسین یزدانی
مهندسی کامپیوتر - شبکه و رایانش
دکتری
1401
44
دانیال علی زاده شوب ولوکلا
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1401
45
دنیا حدادکلشتری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1401
46
رامین باستانی اله ابادی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
47
رزا گنجی پور
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
48
رسول خزاعی لکی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
49
رضا صالحی چگنی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دکتری
1401
50
ریحانه تیموری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401