فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
26
بیژن تک
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
27
پارسا توحیدی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
28
پارسا شفق مطلق
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
29
پارسا هاشمی خرسند
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
30
پرهام روفرش باف
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
31
پریوش دکامی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
32
پویا طوفانیان
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
33
پیمان هاشمی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
34
جمشید غلامی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
35
جواد محمدزاده
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
36
حسن امیری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
37
حسین اسدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
38
حسین اعتدادی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
39
حسین حسن زاده
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
40
حسین کرمی مصمم
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
41
حمید معامله گری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
42
حمیدرضا دادافرید
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
43
حمیدرضا رضازاده میراب
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
44
حمیدرضا کیخا
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1400
45
خدیجه شریفی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
46
دامون عالم زاده
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
47
دانیال فرجی جونقانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
48
رائین سلطانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
49
راحیل اثناعشری
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1400
50
رامین رضایی مهر
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400