فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
رضا زاهدی نسب
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
52
رضا ساجدی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
53
روح اله احمدی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
54
زهرا توسلی زانیانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
55
زهرا توکلی گارماسه
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
56
زینب منتقمی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
57
سارا احمدی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1400
58
سارا زمانی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
59
سارا هندوابادی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
60
سامان حازمی جبلی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
61
سبحان کیانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
62
سبحان مرادیان دقیق
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
63
سجاد رضائی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
64
سعید باقری
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
65
سها صادقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
66
سهیل فرهنگی هوشمند
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
67
سیاوش قاسمی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
68
سید حسین ملکوتی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1400
69
سید راشد عابدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
70
سیدابوذر مزارعی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1400
71
سیداحسان شبیری
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
72
سیدامیرعلی سجادی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
73
سیدپویا ابراهیمی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
74
سیدحسین خاتمی بیدگلی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
75
سیدسپهر میرنصرالهی پارسا
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400