فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
51
ریحانه جوکار
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
52
ریحانه حسن رحیمی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1401
53
ریحانه خواجه حسینی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
54
زهرا اخلاقی بوزانی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1401
55
زهرا ترک کجوری
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
56
زهرا زنجانی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
57
ساجده عطایی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
58
سامینا اربابی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
59
سروش نان بخش
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
60
سعیده سیف الدین
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
61
سید جواد رضا
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1401
62
سید وجیه حیدر نقوی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
63
سیدامیرحسین میراحمدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
64
سیدحامد قریشی زاده
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
65
سیدسینا نگهبان
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
66
سیدعلی عترتی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
67
سیدعلی محمد داستان
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
68
سیدعلیرضا حسینی
مهندسی کامپیوتر-شبکه های کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1401
69
سیدمحمد عترتی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
70
سیدمحمدباقر حسینی بایگی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
71
سیدمحمدطاها میرجعفری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401
72
سیدمهدی حسینی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1401
73
سیدمهدی شهاب پور
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1401
74
سیدمهدی میرفندرسکی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1401
75
سیدمهران رسولی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1401