فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
601
امید حاجی عبدل پور
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
602
امیرحسین امیرفیروزکوهی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
603
امیرحسین دل اور
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
604
امیرحسین دهقانی محمدابادی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
605
امیرحسین قندهاری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
606
امیرحسین مزرعی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
607
امیرمحمد یاوری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
608
پرند ضیایی فر
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
609
پگاه زاهدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
610
حسن پزشک
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
611
حسین قاسمی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
612
حمید نصیری
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
613
حمیدرضا مازندرانی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1395
614
حیدر الدباغ
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
دکتری
1395
615
ریحانه طحانی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1395
616
زهرا پوربهمن
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
617
زینب قاسمی نراقی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
618
سهیل فکوراصغری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
619
سیدسجاد معصومی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
620
سیدعلی خضری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
621
سیدمحمد فانی یزدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
622
سیده کیمیا علوی یار
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
623
عبداله سپهوند
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
624
عرفان علی زاده نوحی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
625
علیرضا روحانی مشهدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395