فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
626
فاطمه رجبی النی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
627
فاطمه رنجبر
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
628
فاطمه شریف زاده جعفری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
629
فاطمه فرحناک غازانی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
630
کیان اقاعلی اکبری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
631
کیمیا جوانشیررضائی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
632
کیمیا زرگری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
633
محدثه قایخلو
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
634
محمدامین صادق
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
635
محمدباقر عابدی سقا
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
636
محمدمحسن محمدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
637
محمدمعین حاج ابراهیمی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
638
محمدمهدی الوانسازیزدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
639
محمدمهدی صابرماهانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
640
مرتضی ابراری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
641
مرتضی دامن افشان
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
642
مریم شفیعی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1395
643
مریم محمدی اردهالی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
644
مسعود غیاثی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
645
مهدی رحیم زاده
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
646
وحید امینی
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1395
647
هادی نظیفی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1395
648
امیر خشکبارچی دهخوارقانی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1394
649
بهروز فرکیانی
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1394
650
پگاه اسلامیه
مهندسی فناوری اطلاعات
دکتری
1394