فهرست دانشجو ها
ردیف
نام و نام خانوادگی
رشته / گرایش
مقطع تحصیلی
سال ورود
76
سیدحسین خاتمی بیدگلی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
77
سیدسپهر میرنصرالهی پارسا
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
78
سیدشهریار میرنجفی زاده
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
79
سیدعلی غلامی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
80
سیدعلیرضا ابراهیمیان
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
81
سیدعلیرضا حسینی
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
کارشناسی ارشد
1400
82
سیدمجتبی غضنفری
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
83
سیدمحمدعلی رضایی
مهندسی کامپیوتر- هوش مصنوعی و رباتیکز
کارشناسی ارشد
1400
84
سیدمهدی روحانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
85
سیده زهرا قاضی میرسعید
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
86
سیده سارا اقامحمدی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
87
سینا داودابادی فراهانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
88
شایان احمدی زاد
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
89
شایان خسروی پور
مهندسی کامپیوتر
دکتری
1400
90
شایان شفقی
مهندسی کامپیوتر-معماری سیستمهای کامپیوتری
کارشناسی ارشد
1400
91
شایان عبدی پور
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
92
شهناز سلطانی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
93
شیرعلی محمدی
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
94
عرفان شمس الدینی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
95
عزت الله حنیف نژاد
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
96
عطا موثقی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
97
علی احمدی بنی
مهندسی کامپیوتر-رایانش امن
کارشناسی ارشد
1400
98
علی امراللهی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400
99
علی دبیس
مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
کارشناسی ارشد
1400
100
علی روحی سراجی
مهندسی کامپیوتر
کارشناسی
1400