جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"ارائه یک متریک برای ارزیابی میزان اثربخشی در سیستم آگاهی از وضعیت امنیت سایبر"
امیرعباس مهدیزاده
 
 | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"یک رویکرد حافظ حریم خصوصی مبتنی بر زنجیره بلوکی برای بازارهای معاملات داده در اینترنت اشیاء"
هادی فراهانی
گرایش: رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1401/12/16 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"وزندهیکاربرانشبکههایاجتماعی درپیش‌بینی بازار سهام با تحلیل نظراتآنها"
زینب خالوندی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
اطلاعیه جلسه دفاع از پایاننامه کارشناسی ارشد
"بازشناسیچهرهدرویدئوبااستفادهازتجمیعویژگیها"
زهرا طالبی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"بهینه سازی پیکربندی شبکه روی تراشه 3بعدی جهت افزایش قابلیت اطمینان با درنظر گرفتن محدودیتهای هزینه و تاخیر"
حسام عبدالحسینی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/14 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"ارائه روشی برای حفظ حریم خصوصی داده‌های سلامت در اینترنت اشیا"
محمود فرجی

 
 | تاریخ ارسال: 1401/12/3 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"ویرایش صفات چهره در تصویر با استفاده از شبکه های مولد تقابلی"
 نجمه محمدباقری
 | تاریخ ارسال: 1401/12/3 | 
جلسه دفاع از پایان نامه ارشد
"-یادگیری خود نظارت تصویری برای آشکارسازی شی در تصویر"
 شروین حالت
 | تاریخ ارسال: 1401/11/25 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
"تشخیص زنده بودن تصویر چهره برای احراز هویت غیر حضوری"
امید احمدیه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/25 | 
جلسه دفاع  کارشناسی ارشد
تنظیم کارآمد پارامترهای شبکه لوراون با استفاده از یادگیری ماشین به منظور بهبود کارایی
رضا صراطی
 | تاریخ ارسال: 1401/11/1 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
بهبود امنیت شبکه‌های نرم‌افزار محور با استفاده از چارچوب مبتنی بر زنجیره بلوکی
سیف‌الله روح‌اللهی کشتلی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/23 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
پیش بینی آلودگی هوا با در نظر گرفتن همبستگیهای مکانی و زمانی
 محمدسعید نباتی سراوانی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/19 | 
جلسه دفاع  کارشناسی ارشد
طبقه بندی ترافیک VoIP رمزشده در شبکه های نرم افزار محور 
نیلوفر زاهدی درشوری
 | تاریخ ارسال: 1401/7/19 | 
جلسه دفاع  کارشناسی ارشد
به کارگیری یادگیری تقویتی عمیق در سیستم­های توصیه­گر محاوره­ای
شادی رشتیان
 | تاریخ ارسال: 1401/7/19 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
خلاصه‌سازی‌انتزاعی‌متن‌با‌استفاده‌از‌شبکه‌های مولد‌تقابلی
محمدرضا عزیزی
گرایش هوش مصنوعی

 
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
کشف نقاط پرت با استفاده از الگوریتم K-means
زهرا اسدینادرآبادی
گرایش نرم افزار

 
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
ارائه یک چهارچوب اینترنت اشیاء مبتنی بر زنجیره بلوکی در راستای بهبود پارامترهای کیفی و امنیتی در پیاده سازی شهرهای هوشمند
ملیکا اورنگ
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
 افزایش بهره ­وری کدهای تصحیح خطا در مقابله با خطا­های چند بیتی در بخش برچسب حافظه­ های نهان
 پریا حضرتیان

 
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
تشخیص خشونت در ویدئو با استفاده از یادگیری تقویتی عمیق
حمید محمدی
 گرایش هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
بهبود کارایی سیستمهای کامپیوتری تحت بار کاری انفجاری با استفاده از توازن بار
رویا خواجه صالحی
گرایش نرم افزار
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
استفاده از تجزیه و تحلیل توپولوژیکی داده ها برای تقسیمب ندی تصاویر پزشکی در شبکه های عصبی عمیق
سید محمد حسینی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
تشخیص حمالت DDoSدر شبکههای تعریف شده نرم افزاری برای جلوگیری از حمله و محافظت از کنترل کننده
امیر صادقی
گرایش رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1401/7/17 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
استحکام الگوریتم­هایی که از قطعه ­بندی در تشخیص فعالیت استفاده می­نمایند
علی امانی
گرایشنرم ­افزار
 | تاریخ ارسال: 1401/6/16 | 
جلسه دفاع کارشناسی ارشد
ارزیابی تحمل پذیری اشکال دستگاه های سختافزاری مبتنی بر LoRa در اینترنت اشیاء و ارائه روشی جهت افزایش آن
سیده فاطمه انوری
گرایش معماری سیستم های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1401/6/8 | 
پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد
زمان‌بندی گردش‌کار در مراکز داده‌ی ابری توزیع شده با هدف کاهش هزینه و زمان اجرا
سارا محمدی قلعه محمدعلی
گرایش معماری سیستم­های کامپیوتری


 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/28 | 
پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه یک روش برای تشخیص ناهنجاری مبتنی بر گراف در نسخه های پزشکی
آیدا علیزاده
گرایش مهندسی نرمافزار
 | تاریخ ارسال: 1401/4/26 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
ارائه یک معماری خاصمنظوره نورومورفیک مبتنی بر یادگیری تقویتی در بازارهای مالی 
 سیدامیرحسین سعیدی
گرایش معماری سیستم‌های کامپیوتری


 
 | تاریخ ارسال: 1401/4/5 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بررسی حملات امنیتی در بلاکچین و ارائه راهکاری جهت کاهش خطرات ناشی ازحملات دوبارخرجکردن و نگه داشتن بلاک با استفاده از یادگیری ماشین"
 سید اردلان قریشی

 
 | تاریخ ارسال: 1401/3/24 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بهبود مصرف انرژی در شبکه های گسترده کم توان"
بنیامین تیموری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/21 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بهبود مصرف انرژی در شبکه های گسترده کم توان"
بنیامین تیموری 
گرایش شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/18 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
ارزیابی آسیبپذیری NB-IoT در اینترنت اشیاء دور-برد توان-پایین با استفاده از تزریق اشکال و ارائه یک روش جهت بهبود آن
فاطمه خجسته دانا
گرایش معماری کامپیوتر

 
 | تاریخ ارسال: 1401/3/17 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بهبود روشهای خالصهسازی انتزاعی متن"
 محمدجواد ظهرابی
گرایش نرم‌افزار
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارائه معماری محاسباتی موازی برای حل سریع معادالت هیدرولیکی در شبکه اتوماتای سلولی"
علی سویزی
گرایش معماری سیستمهای کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1401/3/16 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"پرسش و پاسخ مبتنی بر گراف دانش با استفاده از بازنمایی عصبی عمیق گراف"

 فرهاد شیرمردی

 | تاریخ ارسال: 1401/3/8 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارائه مدل محاسباتی از مخچه بر روی حرکت دو چشم و حرکت سر"
حمیدرضا درگاهی
گرایش هوش مصنوعی و رباتیک
 | تاریخ ارسال: 1400/12/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارائه الگو برای موزون سازی (ارکستراسیون) مولفه ها در سیستم های مبتنی بر معماری میکروسرویس"
مهیار کریمی
گرایش مهندسی نرم‌افزار
 | تاریخ ارسال: 1400/11/17 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارائه روشی مقیاسپذیر برای تحلیل احساسات "
 سیدمحمد میرموسوی
گرایش نرم افزار
 | تاریخ ارسال: 1400/1/23 | 
جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد
"ارائه الگوریتمی مقیاسپذیر برای تشخیص شایعه در بین
پیامهای فارسی شبکه های اجتماعی برخط "
محمدرضا حسین پور نفوتی
گرایش نرم افزار
 | تاریخ ارسال: 1399/12/19 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارتقا مشارکت در شبکه های توزیع شده با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی و مهندسی انگیزه"
محمد علی شاهسوند آنانلو
 گرایش تجارت الکترونیک


 
 | تاریخ ارسال: 1399/9/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"شناﺳﺎ یی ﻣﺸﺘﺮیان ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﯿﺎن ﮐﺎرﺑﺮان ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺒﮑﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ"
گلشن سندسی   
ﮔﺮایشﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮏ
 | تاریخ ارسال: 1399/7/29 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"طراحی روشی جدید برای تشخیص پولشویی مبتنی بر تحلیل شبکه اجتماعی" 
مریم السادات ماهوتیها
گرایش تجارت الکترونیک
 

 
 | تاریخ ارسال: 1399/6/31 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"تقطیع و برچسبزنی فایلهای صوتی مبتنی بر گوینده و یادگیری عمیق"
 شهرزاد صفایی
 گرایش هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/6/19 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بازنویسی برنامههای جاوا اسکریپت برای اعمال خطمشیهای حریم خصوصی احتمالاتی"
مهدیه حجازی
گرایش رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1399/6/16 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"طراحی، پیاده‌سازی و ارزیابی یک سامانه ردیابی اشیاء بر بستر شبکه دوربرد با توان کم"
 جابر بابکی

 گرایش شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"حفظ حریم خصوصی خوشه‌بندی برون‌سپاری شده"
محمدحسام هدایتی سقاواز
گرایش رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1399/6/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"تشخیص و تعقیب اشیاء استتار شده با استفاده از کانتور های فعال و شبکه های عصبی"
محمدجواد متین کیا
گرایش هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/16 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"رفع چالش یادگیری در مجموعه داده های نامتوازن"
رسول پناهی
گرایش هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بهینه سازی انتقال کلاندادهها با استفاده از تخصیص پویای منابع"
 علی طالبی
گرایش شبکه
 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"مدیریت مصرف انرژی ارتباطات در اینترنت اشیا مبتنی بر شبکهی نرمافزار-محور"
شهاب صالحی
رایش شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1399/4/15 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"استفاده از دریاچه داده برای بهبود نسل هوش تجاری"
 سحر رحمانی
گرایش تجارت الکترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"روشی برای حفظ حریم خصوصی کاربران با استفاده از زنجیره بلوکی"
ریحانه افخمی
گرایش رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"روشی برای حفظ حریم خصوصی کاربران با استفاده از زنجیره بلوکی"
 ریحانه افخمی
 گرایش رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"بهینه سازی مسیریابی در شبکه های دانش محور با رویکرد یادگیری عمیق"
سمیرا مکبری
گرایش شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"خوشه بندی مبتنی بر کرنل برای داده های حجیم"
امیر آرادنیا
گرایش: هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
 خوشه بندی مبتنی بر کرنل برای داده های حجیم
 امیر آرادنیا
گرایش: هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"طراحی یک زنجیره ‌بلوکی خاص منظوره امن وکارآمد برای بکارگیری در معماری اینترنت اشیاء"
 مهدی براتی
 گرایش رایانش امن
 | تاریخ ارسال: 1399/4/11 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارائه طرحی برای حفظ حریم خصوصی مکانی در اینترنت اشیاء"
ریحانه آشکارکلائی
گرایش شبکه های کامپیوتری
 
 | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"کاهش بعد گراف‌های پویا با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق"
امیرحسین نورانی زاده
گرایش:هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"کشف رخداد غیرعادی در جریان ویدئو با استفاده از یادگیری نیمه نظارتی"
سیدعلی قریشی
گرایش هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"ارائه‌ی روشی برای افراز مدار در کامپیوترهای کوانتومی مقیاس‌پذیر"
بهاره جلیلی
گرایش: معماری سیستم‌های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"طراحی یک سیستم رای گیری الکترونیک با حفظ حریم شخصی رای دهنده با استفاده از زنجیره بلوکی"
صولت هوشمند
گرایش: تجارت الکترونیک
 | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
جلسه دفاع پایان‌نامه کارشناسی ارشد

"ارائه مدلی به منظور تعیین میزان اطمینان به امتیازات کاربران در سیستم­های شهرت و اعتماد"
 محمدرضا اصغری
 گرایش : تجارت الکترونیک

 | تاریخ ارسال: 1399/4/7 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
 "پیاده سازی سیستمهای کالمی برای تعامل انسان و ربات ارائه دهنده"
المیرا صرافی
گرایش : هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/3/31 | 
جلسه دفاع  پایان نامه کارشناسی ارشد
"تشخیص و ردگیری افراد در محیط های طبیعی"
فرهاد دلیرانی
گرایش هوش مصنوعی
 | تاریخ ارسال: 1399/3/18 | 
جلسه دفاع  پایان نامه کارشناسی ارشد
"تعیین مو قعیت و ردیابی چند هدفه احتمالاتی افراد" 
فاطمه نعمتی
گرایش: هوش مصنوعی

 
 | تاریخ ارسال: 1398/12/3 | 
جلسه دفاع  پایان‌نامه کارشناسی ارشد
"بهبود کارآیی روش‌های حفظ حریم خصوصی در کاربردهای مراقبت سلامت مبتنی بر اینترنت اشیا"
محمد مشایخ
گرایش:شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 | 
جلسه دفاع رساله دکتری
"بهینه سازی یادگیری فرهنگ واژگان تمایزی برای بازنمایی تنک با کمک یادگیری نگاشت غیر خطی"
آرش عبدی هجراندوست
​گرایش: هوش مصنوعی
 
 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع  پایان نامه کارشناسی ارشد
"مدیریت تحرک توزیع شده در شبکه های سلولی نسل پنجم"
مریم رئیسی
گرایش: شبکه های کامپیوتری
 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع  پایان‌نامه کارشناسی ارشد

"مجازی سازی توابع شبکه در شبکه‌های موبایل 5G محتوا محور"
پریسا بختو
گرایش: شبکه‌های کامپیوتری

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
"طراحی و پیاده سازی یک مدل پردازش رخداد پیچیده به منظور مراقبت از بیماران دیابتی "
مجید قوسیان مقدم
گرایش: نرم افزار
 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بهبود کارایی مهاجرت سرویس در پردازشهای لبهای سیار"
محمدحسین افشاری کلانی

گرایش:تجارت الکترونیک 

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ذخیره سازی در حافظه نهان و واگذاری بار در شبکه های بی‌سیم با ارتباطات دستگاه به دستگاه"
سید امیر حسین طاهری اتاقسرا 
گرایش:شبکه های کامپیوتری

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد
گرایش شبکه های کامپیوتری -فائزه ستاری -"تجزیه وتحلیل کسب وکار با استفاده از روشهای پیش بینی‌کننده در تجزیه وتحلیل داده ها"
 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"بررسی و ارزیابی الگوریتمهای احتمالاتی شناسایی منشاء انتشار کرم واره با شبیه سازی"
سارا عسگری
گرایش: رایانش امن

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"ارائه چهارچوب مبتنی بر زنجیره بلوکی برای افزایش امنیت لایه کاربرد شبکه ­های نرم‌افزار محور"
سیامک بیک زاده
گرایش شبکه‌های کامپیوتری

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 | 
جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

"تشخیص ناهنجاری در اینترنت اشیا: رویکرد سلسله مراتبی مه و ابر"
پگاه منصوریان
گرایش: شبکه‌های کامپیوتری

 | تاریخ ارسال: 1398/7/14 |