مکانیک سنگ
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1233 بار
آزمایشگاه ژئو مکانیک
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1095 بار
ژئو شیمی آلی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1243 بار
خواص سیال مخزن
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 994 بار
حفاری
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 731 بار
پدیده های بین سطحی
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1047 بار
آزمایشگاه ازدیاد برداشت
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 810 بار
آسیب سازند
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 1080 بار
آزمایشگاهها
 | تاریخ ارسال: 1398/11/30 |  دفعات مشاهده: 2219 بار