اتصالات نوین

آزمایشگاه اتصالات نوین
سرپرست : دکتر میرصالحی
کارشناس : مهندس محب حوری

 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
فناوری نانو
ازمایشگاه مرکزی فناوری نانو
سرپرست : دکتر حق شناس
کارشناس : مهندس بهرامی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
متالورژی استخراجی
آزمایشگاه متالورژی استخراجی
سرپرست :دکتر فیروزی
کارشناس : مهندس بهرامی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
شکل دادن فلزات
آزمایشگاه شکل دادن فلزات
سرپرست : دکتر کتابچی
کارشناس : مهندس بهرامی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
خواص مکانیکی مواد
خواص مکانیکی مواد
سرپرست :دکتر دهقانی
کارشناس : زهره وند
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
عملیات حرارتی
آزمایشگاه عملیات حرارتی
سرپرست : دکتر محبوبی
کارشناس : مهندس صبوری
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
متالورژی پودر
آزمایشگاه متالورژی پودر
سرپرست : دکتر پروین
کارشناس : مهندس بهرامی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
متالوگرافی
آزمایشگاه متالوگرافی
سرپرست : دکتر موسوی خوئی
کارشناس : مهندس مولایی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
جوشکاری
آزمایشگاه جوشکاری
سرپرست : دکتر فرزادی
​کارشناس : مهندس بهرامی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
ریخته گری و انجماد
آزمایشگاه ریخته گری و انجماد
سرپرست : دکتر میرباقری
​کارشناس : مهندس زهره وند
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
کارگاه پروژه
آزمایشگاه کارگاه پروژه
سرپرست : دکتر میرباقری
​کارشناس : مهندس زهره وند
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
خوردگی
آزمایشگاه خوردگی
سرپرست : دکتر رضایی
​کارشناس :مهندس بهرامی
 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
بررسی های غیر‌مخرب
آزمایشگاه بررسی های غیرمخرب
سرپرست: دکتر رنجبر
کارشناس: مهندس بهرامی
 | تاریخ ارسال: 1398/9/13 |