بایگانی بخش هیأت علمی

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 22 | تعداد کل بازدید های مطالب: 51,676 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ -

هیات علمی

img_yw_news
یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹ -

دکتر جمشید آقازاده

دکتر جمشید آقازاده استاد ـ بازنشسته ایمیل: agazadaut.ac.ir

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر سیدپیروز هویدامرعشی

دانشیار ایمیل: pmarashiaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۱۰

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر سیداحسان میرصالحی

دانشیار ایمیل: mirsalehiaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر مالک نادری

دانشیار ایمیل: mnaderiaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۹۲

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر سیدمحمد موسوی خوئی

دانشیار ایمیل: mmousaviaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر سیدمحمدحسین میرباقری

دانشیار ایمیل: smhmirbagheriaut.ac.ir تلفن : ۶۴۵۴۲۹۶۱

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر مصطفی کتابچی

استاد ایمیل: ketabchiaut.ac.ir تلفن: 64542955

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر اسکندر کشاورزعلمداری

دانشیار ایمیل: alamdariaut.ac.ir تلفن: 64542971

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر علی فرزادی

استادیار ایمیل: farzadiaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۲۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر صادق فیروزی

دانشیار ایمیل: s.firooziaut.ac.ir تلفن: 64542991

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر علی شمسی پور

استادیار ایمیل: shamsipuraut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۵۸

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر سیدهادی طبائیان

دانشیار ایمیل: tabaianaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۳

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر اسلام رنجبر نوده

استادیار ایمیل: islam_ranjbaraut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر میلاد رضایی

استادیار ایمیل: miladrezaeiaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۳۶

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر کامران دهقانی

استاد ایمیل: dehghaniaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۳

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر داود حق شناس فتمه‌سری

دانشیار ایمیل: dahafaaut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۰۹

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر امین جعفری رامیانی

استادیار ایمیل: ajafariaut.ac.ir تلفن : ۶۴۵۴۲۹۹۰

img_yw_news
سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر نادر پروین

دانشیار ایمیل: nparvinaut.ac.ir تلفن : ۶۴۵۴۲۹۱۱

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر حمید امیدوار

دانشیار ایمیل: omidvaraut.ac.ir تلفن: ۶۴۵۴۲۹۷۷

img_yw_news
دوشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۹ -

دکتر علیرضا ابراهیمی

دانشیار ایمیل : arebrahimiaut.ac.ir تلفن : ۶۴۵۴۲۹۷۹

img_yw_news
دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸ -

هیأت علمی