Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده شیمی
آقای حسن نجف زاده
شماره تلفن66417286
شماره داخلی5800
پست سازمانیمدیر
محل خدمتزکریای رازی
شرح وظایفمدیر اداری و مالی
نشانی صفحه شخصی_
آخرین بروزرسانی1398/7/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: