دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر مهدی قطعی
رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات
شماره داخلی: 2827,2829,2836
شماره تلفن: 66406689-66469960
خانم ویدا محمدی

شماره داخلی: 2879-2828-5555,2827,2836,2829
شماره تلفن: 66406689-66469960
آقای دکتر سجاد شیرعلی شهرضا
معاون
شماره داخلی: 64542874
شماره تلفن: 2874
خانم مهندس شادی حقیقت پور
رئیس اداره
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای مهندس محمدرضا نطقی طاهری
رئیس اداره
شماره داخلی: 2870
شماره تلفن:
خانم مرضیه کسرائی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 2865
شماره تلفن:
خانم مهندس مریم احمدی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2875
شماره تلفن:
آقای مهندس سیامک مصری

شماره داخلی: 5500
شماره تلفن: 66973113
خانم مهندس ویدا اقدمی فر
کارشناس
شماره داخلی: 2843
شماره تلفن: 64542843
آقای مهندس مجید قاسمی
هیأت علمی
شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم مهندس آزاده متولیان
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 5007
شماره تلفن:
آقای مهندس محمد مهدی رحیمی
کارشناس
شماره داخلی: 2881
شماره تلفن:
خانم مهندس مریم اخلاقی
کارشناس
شماره داخلی: 2867
شماره تلفن: 64542867
آقای مجید قاسمی
تکنسین
شماره داخلی: 2830
شماره تلفن:
آقای علی زارعی

شماره داخلی: 2248
شماره تلفن:
آقای محسن عاشری
تکنسین
شماره داخلی: 2834
شماره تلفن:
خانم سهیلا کیانی

شماره داخلی: 2868
شماره تلفن:
آقای مهندس نیما افراسیابیان
کارشناس
شماره داخلی: 2844
شماره تلفن: 64542844

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها