دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر احسان خامه چی
رئیس واحد دانشگاهی ماهشهر
شماره داخلی: 5502
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۳۶۴۵
آقای سید حمید قائم ‌مقامی سمیرمی
رئیس مرکز
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۳۳۱۱
خانم مهندس هدا ثامری
مسئول
شماره داخلی: 5506
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۲۷۷۹
آقای مهندس سید مسعود موسوی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 5511
خانم سحر نوذری
مسئول دفتر
شماره داخلی: 5501
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۳۶۴۵
خانم مرجان تربو
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳45001
آقای شهریار شهریاری

شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای سید محمود رضا موسوی حکمتی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای جمال ابراهیمی
کارپرداز
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۵۰۰۱
خانم تاج امیری
مسئول دفتر
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۱۵۳۳
خانم مرجان ساکی‌اولاد
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۳۳۱۱
خانم زهرا آقاجری
کارشناس
شماره داخلی: 5504
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳۴۱۵۲۹
خانم فرشته دارابی
مسئول
شماره داخلی: 5507
شماره تلفن: ۰۶۱-۵۲۳41537
آقای رضا بخشی زاده
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 061-52342779
خانم مریم پور مهدی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152342779
خانم آرزو لارتی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن: 06152342779

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها