دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر سید هادی طبائیان
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2999
شماره تلفن: 64542999
آقای دکتر داوود حق شناس فتمه سری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2909
شماره تلفن: 64542909
آقای مهندس حمید زهره وند
کارشناس
شماره داخلی: 2957
شماره تلفن: 64542957
آقای دکتر میلاد رضائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2936
شماره تلفن: 64542936
آقای دکتر حمید امیدوار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2977
شماره تلفن: 64542977
آقای دکتر صادق فیروزی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2991
شماره تلفن: 64542991
آقای دکتر مالک نادری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2992
شماره تلفن: 64542992
آقای دکتر سید احسان میرصالحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2978
شماره تلفن: 64542978
خانم مهندس زهره توکلی سراوانی
کارشناس
شماره داخلی: 2964
شماره تلفن: 64542964
آقای دکتر اسکندر کشاورز علمداری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2971
شماره تلفن: 64542971
آقای دکتر سید محمد حسین میرباقری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2961
شماره تلفن: 64542961
آقای دکتر اسلام رنجبر نوده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2939
شماره تلفن: 64542939
آقای دکتر علی فرزادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2928
شماره تلفن: 64542928
آقای غلامرضا جمعی
کارشناس
شماره داخلی: 2930
شماره تلفن: 64542930
آقای دکتر مصطفی کتابچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2955
شماره تلفن: 64542955
آقای دکتر سید محمد موسوی خوئی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2959
شماره تلفن: 64542959
آقای دکتر کامران دهقانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2973
شماره تلفن: 64542973
آقای دکتر سید هادی طبائیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2933
شماره تلفن: 64542933
خانم مهندس شهره مریم فارسی
کارشناس
شماره داخلی: 2920
شماره تلفن: 64542920
آقای دکتر فرزاد محبوبی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2967
شماره تلفن: 64542967
آقای مهندس رضا بهرامی
مسئول امور پشتیبانی دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
شماره داخلی: 2923
شماره تلفن: 64542923
آقای دکتر علی شمسی پور
هیأت علمی
شماره داخلی: 2958
شماره تلفن: 64542958
آقای دکتر نادر پروین
هیأت علمی
شماره داخلی: 2911
شماره تلفن: 64542911
آقای دکتر امین جعفری رامیانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2990
شماره تلفن: 64542990
خانم زهره بنائی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2999
شماره تلفن: 66967407
آقای دکتر سید پیروز هویدا مرعشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2910
شماره تلفن: 64542910
آقای دکتر علیرضا ابراهیمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2979
شماره تلفن: 64542979
خانم زهره آقابراری
کارشناس
شماره داخلی: 2925
شماره تلفن: 64542925
آقای محمد احتشامی
کارپرداز
شماره داخلی: 2995
شماره تلفن: 64542995
خانم دکتر سپیده امجد
هیات علمی
شماره داخلی: 2996
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها