دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیر



جهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها