دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای مهندس علی احسانی
سرپرست اداره
شماره داخلی: 2793-2794-3136-3139
شماره تلفن: 64543139
آقای مصطفی جلالی
کارشناس
شماره داخلی: (106)
شماره تلفن: 2794-3139
آقای حسن نجفی رباطی
کارشناس
شماره داخلی: (108)
شماره تلفن: 2794-3139
خانم پانته آ محمود زاده تبریزیان
کارشناس
شماره داخلی: (109)
شماره تلفن: 2794-3139
خانم زهرا روزبهانی
کارشناس
شماره داخلی: (111)
شماره تلفن: 2794-3139
خانم عفت درخشان بخش
مسئول دفتر
شماره داخلی: (101)
شماره تلفن: 2793-2794-3136-3139
امین علیزاده
کارشناس خدمات
شماره داخلی: (105)
شماره تلفن: 2794-3139
خانم سکینه احمدی

شماره داخلی: (110)
شماره تلفن: 2794-3139
آقای ایرج سلیمانی

شماره داخلی: (112)
شماره تلفن: 2794-3139
مرکز تندرستی و مشاوره ورزشی

شماره داخلی: 5188
شماره تلفن: 64545188
مجتمع ورزشی طبقه اول

شماره داخلی: 2274
شماره تلفن: 64542274
سالن چند منظوره

شماره داخلی: 2799
شماره تلفن: 64542799
مجتمع ورزشی طبقه دوم

شماره داخلی: 5038
شماره تلفن:
استخر

شماره داخلی: (114)
شماره تلفن: 3139
تاسیسات

شماره داخلی: (116)
شماره تلفن: 64543138
زمین چمن

شماره داخلی:
شماره تلفن: 2329
فکس اداره تربیت بدنی

شماره داخلی:
شماره تلفن: 66963287

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها