دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای مهندس حسین قاقزانی
رئیس اداره
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای رامین دارمی
تکنسین
شماره داخلی: 2319(116)
شماره تلفن: 66958016/17(116)
آقای مهندس سینا درویش
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس امیرحسین محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس سید علی ایمنی
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای سعید معینی صدر

شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای غلامعلی ساروقی

شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای علی حسن ایرانپور
تکنسین
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس سید مهدی پاکدامن
کارشناس
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای احمد شریفی

شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای حمید کریمی دستجردی
تکنسین
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای مهندس امیر نوری پور
تکنسین
شماره داخلی: 2200
شماره تلفن: 66406679
آقای فیروز ایاز

شماره داخلی: 498
شماره تلفن: 6454498
آقای صادق پاکفر

شماره داخلی: 3523
شماره تلفن: 64543523

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها