دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر اکبر کارخانه
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2350
شماره تلفن:
خانم مهندس سیما طباطبایی
مدیر پشتیبانی
شماره داخلی: 2360
شماره تلفن: 64542360
خانم دکتر عاطفه سلوک
هیأت علمی
شماره داخلی: 5567
شماره تلفن:
خانم دکتر ملیکه نبئی
معاون آموزشی، دانشجوئی و بین الملل دانشکده
شماره داخلی: 5575
شماره تلفن: 64545575
آقای دکتر حامد آذر نوش
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 2398
شماره تلفن: 64542398
آقای دکتر محمد معینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5568
شماره تلفن:
خانم مریم بابایی
کارشناس
شماره داخلی: 2379
شماره تلفن:
آقای دکتر مصطفی رستمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2361
شماره تلفن:
آقای دکتر سید علی سیدصالحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2388
شماره تلفن:
آقای دکتر علی فلاح
هیأت علمی
شماره داخلی: 2365
شماره تلفن:
آقای دکتر شهریار حجتی امامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2367
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد ربیعی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2381
شماره تلفن:
خانم دکتر مهناز اسکندری،
هیأت علمی
شماره داخلی: 2362
شماره تلفن:
خانم دکتر فرناز قاسمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2397
شماره تلفن:
آقای دکتر حامد آذر نوش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2398
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد تفضلی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2385
شماره تلفن:
خانم اعظم آدینی

شماره داخلی: 2383
شماره تلفن:
خانم محبوبه عمادی
کارشناس
شماره داخلی: 2396
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی بستان شیرین
هیأت علمی
شماره داخلی: 2390
شماره تلفن:
آقای دکتر مهرداد ساویز
هیأت علمی
شماره داخلی: 5569
شماره تلفن:
آقای دکتر فرشاد الماس گنج
هیأت علمی
شماره داخلی: 2372
شماره تلفن:
خانم دکتر رعنا ایمانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5676
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدعلی احمدی پژوه
هیأت علمی
شماره داخلی: 5570
شماره تلفن:
خانم مهندس نرگس اشرفی
کارشناس
شماره داخلی: 5574
شماره تلفن:
آقای دکتر ایمان شعبانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5571
شماره تلفن:
آقای دکتر حمیدرضا کاتوزیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2373
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس نصیرائی مقدم
هیأت علمی
شماره داخلی: 2498
شماره تلفن:
خانم ناهید محمدی
کارشناس
شماره داخلی: 2374
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد مهدی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5573
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد مهدی احمدی

شماره داخلی: 5573
شماره تلفن:
خانم دکتر ملیکه نبئی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5575
شماره تلفن:
آقای دکتر مهران صولتی ‌
هیأت علمی
شماره داخلی: 5679
شماره تلفن:
آقای دکتر مهران صولتی ‌
مدیر گروه
شماره داخلی: 5679
شماره تلفن:
آقای دکتر ناصر فتورائی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2368
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدعطاءالله هاشمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2369
شماره تلفن:
خانم دکتر افرا حاجی زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 5566
شماره تلفن:
آقای دکتر فرزاد توحیدخواه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2363
شماره تلفن:
آقای علیرضا مشهدی محمدی
کارشناس
شماره داخلی:
شماره تلفن:
آقای دکتر سجاد جعفری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2398
شماره تلفن:
آقای دکتر احمدرضا عرشی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2377
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدحسن مرادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2399
شماره تلفن:
آقای دکتر مهران کسری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2496
شماره تلفن:
آقای دکتر حمید کشوری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2375
شماره تلفن:
آقای دکتر اکبر کارخانه
هیأت علمی
شماره داخلی: 2497
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی شفیعیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2359
شماره تلفن:
آقای دکتر غلامرضا روحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2380
شماره تلفن:
آقای دکتر نبی اله ابوالفتحی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2364
شماره تلفن:
خانم مهندس فاطمه حضرتی
کارشناس
شماره داخلی: 2389
شماره تلفن:
خانم مهندس آذردخت سلطانی
کارشناس
شماره داخلی: 2392
شماره تلفن:
آقای مهندس رحمان رشیدی ورنکش
کارشناس
شماره داخلی: 2391
شماره تلفن:
خانم مهندس سیده مریم پورحجتی
کارشناس
شماره داخلی: 2387
شماره تلفن: 64542387
خانم مریم حرآبادی فراهانی
کارشناس
شماره داخلی: 2387
شماره تلفن: 64542387

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها