دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر سیدجمشید موسوی
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 3000
شماره تلفن: 66400243
آقای دکتر سیدمحمود مصباح نمینی
معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 3075
شماره تلفن: 64543075
آقای دکتر بهروز بهنام
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 3038
شماره تلفن: 64543037
آقای دکتر پیام طهرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3080
شماره تلفن: 64543080
آقای دکتر سیدمجدالدین میرمحمدحسینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3028
شماره تلفن: 64543028
آقای دکتر امیر رضا زراتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3002
شماره تلفن: 64543002
آقای دکتر محسن تهرانی زاده حقیقی فرد
هیأت علمی
شماره داخلی: 3030
شماره تلفن: 64543030
آقای دکتر وحید لطفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3017
شماره تلفن: 64543017
آقای دکتر محمدمهدی علی نیا
هیأت علمی
شماره داخلی: 3034
شماره تلفن: 64543034
آقای دکتر علی خدایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3026
شماره تلفن: 64543026
آقای مهندس شاپور طاحونی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3035
شماره تلفن: 64543035
آقای دکتر محمدحسن سبط
هیأت علمی
شماره داخلی: 3006
شماره تلفن: 64543006
آقای دکتر بهروز بهنام
هیأت علمی
شماره داخلی: 3005
شماره تلفن: 64543005
آقای دکتر مرتضی کلاهدوزان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3023
شماره تلفن: 64543023
خانم کتایون خیرآبادی
کارشناس
شماره داخلی: 3053
شماره تلفن: 64543053
آقای دکتر سیدمحمود مصباح نمینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3012
شماره تلفن: 64543012
آقای دکتر وحید شاه حسینی
مدیر گروه
شماره داخلی: 3058
شماره تلفن: 64543058
خانم فاطمه عبدالهی
کارشناس
شماره داخلی: 3050
شماره تلفن: 64543050
خانم زهره اسدالهی
کارشناس
شماره داخلی: 66495518
شماره تلفن: 64543038
آقای دکتر امیر گل رو
هیأت علمی
شماره داخلی: 3048
شماره تلفن: 64543048
آقای دکتر سیامک ایپکچی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3007
شماره تلفن: 64543007
آقای دکتر میقات حبیبیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3042
شماره تلفن: 64543042
خانم مریم بادپر
کارشناس
شماره داخلی: 64543053
شماره تلفن: 66964375
آقای مهندس داوود اکبری مهر
کارشناس
شماره داخلی: 3052
شماره تلفن: 64543052
آقای دکتر تورج تقی خانی
هیات علمی
شماره داخلی: 3016
شماره تلفن: 64543016
خانم زهره عبدالعلی
کارشناس
شماره داخلی: 3037
شماره تلفن: 64543037
آقای وحید عبدی
کارشناس
شماره داخلی: 3072
شماره تلفن: 64543072
خانم فتانه پور امیر ارسلانی
کارشناس
شماره داخلی: 3085
شماره تلفن:
آقای دکتر احمد طاهرشمسی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3013
شماره تلفن:
آقای مهندس شهرام افشار راد
کارشناس
شماره داخلی: 3070
شماره تلفن:
آقای مهیار عاشقی
کارشناس
شماره داخلی: 3046,3043
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اکبر رمضانیانپور
هیأت علمی
شماره داخلی: 3027
شماره تلفن:
آقای احمد رضی
کارپرداز
شماره داخلی: 3060
شماره تلفن:
آقای دکتر عباس سروش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3009
شماره تلفن:
آقای جواد پرویزی
کارشناس
شماره داخلی: 3024
شماره تلفن:
آقای دکتر تقی عبادی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3031
شماره تلفن:
آقای دکتر احمد فهیمی فر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3011
شماره تلفن:
آقای رضا جوادی نام جواد
تکنسین
شماره داخلی: 3087
شماره تلفن:
آقای دکتر مهدی احمدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3010
شماره تلفن:
آقای مهندس منصور پیدایش
هیأت علمی
شماره داخلی: 3078
شماره تلفن:
آقای عبدالحسن پیرنیازاده
کارشناس
شماره داخلی: 3054
شماره تلفن:
آقای دکتر ابوالفضل اسلامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3057
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا مکنون
هیأت علمی
شماره داخلی: 3018
شماره تلفن:
آقای دکتر پیام طهرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3080
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد زمان کبیر
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3032
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد زمان کبیر
مدیر گروه
شماره داخلی: 3032
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالله اردشیر
هیأت علمی
شماره داخلی: 3015
شماره تلفن:
خانم مهندس حافظه شکرانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3055
شماره تلفن:
آقای دکتر اردشیر دیلمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3029
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا رهایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3033
شماره تلفن:
آقای دکتر ربیع منتصر کوهساری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3044
شماره تلفن:
آقای دکتر فرامرز مودی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3022
شماره تلفن:
آقای دکتر فریدون مقدس نژاد
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3004
شماره تلفن:
آقای دکتر فریدون مقدس نژاد
مدیر گروه
شماره داخلی: 3004
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدجمشید موسوی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3014
شماره تلفن:
آقای دکتر کاظم فخاریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3003
شماره تلفن:
آقای دکتر اقبال شاکری
هیأت علمی
شماره داخلی: 3065
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمحمدرضا علوی مقدم
هیأت علمی
شماره داخلی: 3008
شماره تلفن:
آقای محمدصادق خالقی مقدم
کارشناس
شماره داخلی: 3062
شماره تلفن:
آقای دکتر اسماعیل افلاکی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3025
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمحمدرضا امام
سرپرست آزمایشگاه
شماره داخلی: 3040
شماره تلفن:
آقای دکتر سیدمحمدرضا امام
مدیر گروه
شماره داخلی: 3040
شماره تلفن:
آقای دکتر فرامرز خوشنودیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 3019
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید عرفانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 3084
شماره تلفن:
آقای شهرام نیکوکار
کارشناس
شماره داخلی: 3064
شماره تلفن:
آقای نعمت اله بخشی
کارشناس
شماره داخلی: 3055
شماره تلفن:
آقای مسعود خسروانی
تکنسین
شماره داخلی: 3062
شماره تلفن:
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 64543010
شماره تلفن: 64543010
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 64543010
شماره تلفن: 64543010
آقای دکتر علیرضا صادقی راد
هیأت علمی
شماره داخلی: 64543010
شماره تلفن: 64543010
آقای حسن بارانی زاده
سرپرست امور پشتیبانی
شماره داخلی:
شماره تلفن:

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها