دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای دکتر مجید صفر جوهری
رئیس دانشکده
شماره داخلی: 2600
شماره تلفن: 66419527
خانم شهره مهدوی
کمک کارشناس
شماره داخلی: 2664
شماره تلفن: 64542664
آقای دکتر هادی دبیریان
معاون پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده
شماره داخلی: 2659
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا محمدعلی مالک
هیأت علمی
شماره داخلی: 2662
شماره تلفن:
خانم دکتر سمیه اکبری
معاون اموزشی، فرهنگی و دانشجویی دانشکده
شماره داخلی: 2618
شماره تلفن: 64542618
آقای دکتر مجید صفر جوهری
هیأت علمی
شماره داخلی: 2634
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد امانی تهران
هیأت علمی
شماره داخلی: 2682
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اصغر اصغریان جدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2685
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا بابایی لواسانی

شماره داخلی: 2672
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه داداشیان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2691
شماره تلفن:
خانم فاطمه شاطرحسینی
مسئول دفتر
شماره داخلی: 2600
شماره تلفن: 66419527
آقای دکتر مجید منتظر
هیأت علمی
شماره داخلی: 2657
شماره تلفن:
خانم شیرین سپهر

شماره داخلی: 2615
شماره تلفن:
خانم مهندس لیلی محمودی
کارشناس
شماره داخلی: 2667
شماره تلفن:
خانم مهندس آزاده رادمنش
کارشناس
شماره داخلی: 2615
شماره تلفن:
خانم دکتر آزیتا آسایش
هیأت علمی
شماره داخلی: 2652
شماره تلفن:
خانم دکتر مریم یوسف زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2677
شماره تلفن:
آقای مهندس حسین مولوی
کارشناس
شماره داخلی: 2640
شماره تلفن:
خانم دکتر فاطمه موسی زادگان
مدیرگروه
شماره داخلی: 2687
شماره تلفن:
آقای مهندس عباس سرشار زاده
هیأت علمی
شماره داخلی: 2609
شماره تلفن: 64542609
خانم الهام جهانگیری
کارشناس
شماره داخلی: 2615
شماره تلفن: 64542615
آقای مهندس حسین ابراهیمی
مسئول امور پشتیبانی
شماره داخلی: 2688
شماره تلفن: 66493526
آقای دکتر هوشنگ نصرتی
هیات علمی
شماره داخلی: 2674
شماره تلفن: 64542674
آقای مهندس یوسف نوروزی
کارشناس
شماره داخلی: 2669
شماره تلفن:
آقای مهندس رضا کورانی
کارشناس
شماره داخلی: 2683
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید شیخ زاده نجار
هیأت علمی
شماره داخلی: 2613
شماره تلفن:
آقای دکتر سعید شیخ زاده نجار
مدیر گروه
شماره داخلی: 2613
شماره تلفن:
خانم نرگس محمودی
کارشناس
شماره داخلی: 2641
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدعلی توانایی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2673
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین اعزاز شهابی
سرپرست کارآموزی
شماره داخلی: 2608
شماره تلفن: 64542608
آقای دکتر سید محمد حسینی ورکیانی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2637
شماره تلفن:
آقای دکتر سید محمد عترتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2651
شماره تلفن:
خانم مهندس عصمت مقدسیان
کارشناس
شماره داخلی: 2601
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اکبر قره آقاجی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2616
شماره تلفن:
آقای دکتر عبدالحسین صادقی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2655
شماره تلفن:
آقای حمید علیجانی نرگسی
کمک کارشناس
شماره داخلی: 2600
شماره تلفن:
آقای دکتر محمدرضا محدث مجتهدی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2629
شماره تلفن:
آقای دکتر هادی دبیریان
هیأت علمی
شماره داخلی: 2659
شماره تلفن:
آقای کوروش سیفی

شماره داخلی: 2679,2666
شماره تلفن:
آقای دکتر مسعود لطیفی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2636
شماره تلفن:
آقای دکتر رضا قاسمی یقین
هیأت علمی
شماره داخلی: 2614
شماره تلفن:
خانم مهندس طاهره معینی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2603
شماره تلفن:
آقای مهندس محمد مهدی طالبی
کارشناس
شماره داخلی: 2669
شماره تلفن:
آقای دکتر سید حسین امیرشاهی
استاد مشاور
شماره داخلی: 2642
شماره تلفن:
آقای دکتر سید حسین امیرشاهی

شماره داخلی: 2642
شماره تلفن:
خانم مهندس کوثر ملکی نسب
کارشناس
شماره داخلی: 2602
شماره تلفن:
آقای دکتر علی اکبر مرآتی
هیأت علمی
شماره داخلی: 5520
شماره تلفن:
آقای دکتر محمد کریمی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2658
شماره تلفن:
آقای دکتر سید هژیر بهرامی
هیأت علمی
شماره داخلی: 2680
شماره تلفن:
آقای دکتر سید هژیر بهرامی
مدیر گروه
شماره داخلی: 2680
شماره تلفن:
آقای مهندس سبحان نظری
کارشناس
شماره داخلی: 2610
شماره تلفن:
خانم مهندس اقدس سعادتدارآرانی
کارشناس
شماره داخلی: 2664
شماره تلفن:
آقای مهندس علی بهار ناصری
کارشناس
شماره داخلی: 2660
شماره تلفن:
خانم دکتر نازنین اعزاز شهابی
هیات علمی
شماره داخلی: 2608
شماره تلفن: 64542608
آقای سید محمود رضا موسوی حکمتی
کارشناس
شماره داخلی: 2664
شماره تلفن: 64542664
آقای دکتر مجید منتظر
آزمایشگاه تکمیل
شماره داخلی: 2623
شماره تلفن: 64542623

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها