دفترچه تلفن دانشگاه صنعتی امیرکبیرجهت شماره گيری مستقيم شماره های داخلی، لطفا پيش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

آقای بهروز بهنام
مدیریت تحصیلات تکمیلی
شماره داخلی: 3232-3269
شماره تلفن: 64543232
آقای کیهان صداقت
معاون مدیر
شماره داخلی: 3232
شماره تلفن: 64543232
خانم محبوبه آبروشن
مسئول دفتر
شماره داخلی: 3232-3269(1)
شماره تلفن: 64543232
خانم فاطمه نجفیان
کارشناس
شماره داخلی: 3232-3269(3)
شماره تلفن: 64543232
خانم سودابه کهزادی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3232-3269(2)
شماره تلفن: 64543232
خانم مریم خیرالهی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3277
شماره تلفن: 64543277
خانم رخساره خسروانی
کارشناس
شماره داخلی: 3236
شماره تلفن: 64543236
خانم سیده زهره یاسینی
کارشناس مسئول
شماره داخلی: 3270
شماره تلفن: 64543270
خانم مائده علیزاده
کارشناس
شماره داخلی: 5014
شماره تلفن: 64545014
آقای علی نظری

شماره داخلی:
شماره تلفن:
خانم فاطمه کریمیان
کارشناس
شماره داخلی: 5893
شماره تلفن: 64545893
خانم لیلا بهزاد علیزاد
کارشناس
شماره داخلی: 3248
شماره تلفن: 64543248
آقای اکبر مهدوی شاد
کارشناس
شماره داخلی: 3240
شماره تلفن: 64543240
خانم فهیمه سراج
کارشناس
شماره داخلی: 5964
شماره تلفن: 64545964
خانم سمیه قرایی
کارشناس
شماره داخلی: 3234
شماره تلفن: 64543234
علیرضا فرمانبردار
کارشناس
شماره داخلی: 5935
شماره تلفن: 64545935

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها