دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
مهلت دفاع نهایی رساله دانشجویان دوره دکتری در نیمسال اول 1400

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/27 | 
مهلت دفاع نهایی ر ساله دانشجویان دوره دکتری در نیم سال اول سال تحصیلی 1400 جهت بهره مندی از شرایط دفاع در بازه 4 و 8 هفته آموزشی به شرح زیر میباشد :
1 )بر اساس رأی هیأترئیسه دانشگاه مقرر شد به دلیل شرایط ویژه کرونایی و وضعیت قرمز 1/5 ماه مهلت ارفاقی برای دفاع نهایی رساله در نیمسال اول 1400 در نظر گرفته شود.
نکته: 1/5 ماه مهلت ارفاقی صرفاً برای دانشجویانی اعمال میگردد که در نیمسال دوم 99 دارای مرخصی و یا حذف ترم بدون احتساب در سنوات آموزشی نباشد.

2 )درخواست دانشجویان برای صدور مجوز دفاع نهایی رساله نیازمند ثبت نام آموزشی ترم جاری میباشد.
 نکته1: صرفاً در صورتیکه برای دانشکده محرز شود دفاع دانشجو در بازه 4 هفته اول آموزشی مورخ 21/07/1400 که بر اساس مقرّرات جاری دانشگاه نمره رساله در ترم دوم 99 ثبت میشود، نیاز به ثبت نام ترم اول 1400 نمیباشد. این د سته از دانشجویان باید دارای ثبت نام ترم دوم 99 بوده و چنانچه دانشجویی از مرخصی/حذف ترم )با احتساب یا بدون احتساب در سنوات( نیم سال مذکور ا ستفاده کرده ا ست، ضروری ست ترم اول 1400 را مطابق با مقرّرات آموزشی ثبت نام نماید.
  نکته2 :بر ا ساس مقررّات جاری دانشگاه در صورتیکه دانشجو در بازه های زمانی تعیین شده دفاع نماید و پس از دفاع نهایی ملزم به انجام اصلاحات مورد نظر هیأت داوران بوده امّا در مدت مقرر(حداکثر 2 ماه از تاریخ دفاع) اصلاحات را انجام نداده و یا به تأیید مقام مربوطه نرساند، ضروریست در صورت عدم ثبت نام آموزشی ترم اول 1400 ، نسبت به تمدید سنوات تحصیلی و پرداخت شهریه مطابق با تعرفه مالی دانشگاه اقدام نماید.

3 )در صورت عدم تحقق موارد ذکر شالده در بند (2 )،چنانچه دفاع تا تاریخ 21/07/1400( 4 هفته اول آموزشی) انجام نگردید، الزم است دانشجو در نیمسال اول 1400 ثبت نام نماید. بر اساس رأی هیأت رئیسه دانشگاه به این دسته از دانشجویان 1/5ماه حداکثر تا تاریخ 03/09/1400( 10هفته آموزشی) جهت برگزاری دفاع نهایی مهلت داده میشود و نمره ایشان در ترم اول 1400 ثبت خواهد شد. بر اساس مقرّرات تعیین شده این دسته از دانشجویان مشمول پرداخت شهریه نمیشوند و چنانچه هزینهای بابت تمدید ترم مذکور پرداخت شده است، به ایشان عودت میگردد.

4 )در صورت عدم دفاع از ر ساله تا تاریخ 03/09/1400( 10هفته اول آموز شی(، چنانچه دان شجو حداکثر تا تاریخ 01/10/1400( 14هفته اول آموزشی( از رساله خود دفاع نماید، میبایست بر اساس روال جاری نسبت به تمدید ترم خود(اول 1400 )اقدام نموده، و مشمول پرداخت50 %شهریه مطابق با تعرفه مالی دانشگاه میگردد.
5 )با ورود دانشجو به هفته 15 آموزشی از تاریخ 04/10/1400 ،دانشجو مشمول ثبت نام آموزشی نیمسال اول 1400 و پرداخت شهریه بطور کامل خواهد بود.

6 )تأکید میگردد، دانشکده‌هایی که جلسه د دفاع رساله برگزار میکنند، الزم است قبل از درخواست صدور مجور دفاع نسبت به انجام ددفاع دانشجویان اقدام نمایند زیرا درخوا ست صدور مجوز دفاع نهایی به معنی آمادگی کامل دانشجو برای دفاع و انجام مقدمات الزم برای هماهنگی جلسه دفاع میباشد. خاطر نشان میشود علت تأکید بر این موضوع، مواجهه با مواردی است که مجوز دفاع اخذ شده و پس از آن دانشکده مبادرت به برگزاری جلسله دفاع نهایی نموده که گاهاً منجر به دفاع دانشجو پس از بازه زمانی میشود که دانشجو نیازمند ثبت نام و پرداخت شهریه است. از آنجائیکه این امر برای دانشجو بار مالی دارد افراد با مراجعه و درخواستهای مکرر خوا ستار عدم پرداخت شهریه و عدم ثبت نام آموز شی میبا‌شند و بعضاً با اعتراضات آنها و شکایت به مراجع قضایی مواجه هستیم که جلوگیری از این مو ضوع نیازمند اقدامات پیشگیرانه میباشد لذا ضروریست مقرر فرمایید عوامل اجرایی در آن دانشکده به این امر اهتمام ورزند. )

7 )
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.700.9052.fa.html
برگشت به اصل مطلب