دانشکده مهندسی کامپیوتر- تماس با ما
تماس با ما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/26 | 
ریاست دانشکده
دکتر حمیدرضا زرندی
دفتر دانشکده: ۲۷۰۰ مسئول دفتر: مریم سلیمانی
تلفن مستقیم: ۶۶۴۱۹۴۱۱۰ فکس دانشکده: ۶۶۴۹۵۵۲۱

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دکتر مهران سلیمان فلاح
ایمیل: msfallahaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۷۱۸

معاونت پژوهشی و امـور بین‌ الملل

دکتر بهادر بخشی سراسکانرود
ایمیل: bbakhshiaut.ac.ir
تلفن: ۶۴۵۴۲۷۲۳

کارشناسان آموزشی

کارشناسی

سمیه قرائی
تلفن: ۲۷۱۹ (۶۴۵۴)

کارشناسی‌ ارشد

هانیه سبزعلی
تلفن: ۲۷۰۳ (۶۴۵۴)

دکتری

عذری علی‌پور
تلفن: ۲۷۳۸ (۶۴۵۴)

مشاور و دبیر شوراهای دانشکده

مهندس جعفر عبدی
فکس: ۶۶۴۹۵۵۲۱
تلفن مستقیم: ۶۶۴۱۹۴۱۱۰ / ۲۷۰۰(۶۴۵۴)
 

مسئول پشتیبانی (اداری)

بهنام صبوحی
فکس: ۶۶۴۹۵۵۲۱
تلفن مستقیم: ۶۶۴۱۹۴۱۱۰ / ۲۷۰۰(۶۴۵۴)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.1088.2169.fa
برگشت به اصل مطلب