دانشکده مهندسی کامپیوتر- ارتباطات بین‌المللی
تبادل دانشجوی دانشگاه پاسائو آلمان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.1181.2091.fa.html
برگشت به اصل مطلب