دانشکده مهندسی کامپیوتر- هیات علمی
اعضای هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۹/۲۰ | 

حمیدرضا زرندی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:h_zarandiaut.ac.ir

شماره تلفن:64542702رضا صفابخش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:safaaut.ac.ir

شماره تلفن:64542728 


احمد عبداله زاده بارفروش

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:ahmadakuaut.ac.ir

شماره تلفن:64542733محمدرضا میبدی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:mmeybodiaut.ac.ir

شماره تلفن:64542724

 


مهدی دهقان تخت فولادی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:dehghanaut.ac.ir

شماره تلفن:64542749
 


محمد رحمتی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:rahmatiaut.ac.ir

شماره تلفن:64542741
محمدرضا رزازی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:razzaziaut.ac.ir

شماره تلفن:64542732


مرتضی صاحب الزمانی

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:szamaniaut.ac.ir

 شماره تلفن:64542720

 


مسعود صبائی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:sabaeiaut.ac.ir

شماره تلفن:64542713

 


محمدکاظم اکبری فتیدهی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:akbarifaut.ac.ir

شماره تلفن:64542736


سیاوش خرسندی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:khorsandiaut.ac.ir

  شماره تلفن:64542706


 
 


مهران سلیمان فلاح

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msfallahaut.ac.ir

شماره تلفن:64542718


 
بابک صادقیان

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:basadeghaut.ac.ir

شماره تلفن:64542739

 

 


مهدی صدیقی

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:msedighiaut.ac.ir

شماره تلفن:64542715


 


 

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ebadzadehaut.ac.ir

شماره تلفن:64542730

 

 

علیرضا باقری

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:ar_bagheriaut.ac.ir

شماره تلفن:64542742


 


 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:rastiaut.ac.ir

شماره تلفن:64542701


 


مهدی شجری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mshajariaut.ac.ir

شماره تلفن:64542708


 


حمیدرضا شهریاری

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:My last name at aut.ac.ir

شماره تلفن:64542716


 


احمد نیک آبادی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nickabadiaut.ac.ir

               شماره تلفن:64542743


 


بهادر بخشی سراسکانرود

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:bbakhshiaut.ac.ir

شماره تلفن:64542723


 مریم امیرمزلقانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mazlaghaniaut.ac.ir

شماره تلفن:6454272704

 

 


 

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:momtazpouraut.ac.ir

شماره تلفن:64542721


 


سعیده ممتازی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:momtaziaut.ac.ir

شماره تلفن:021-64542737


 


احسان ناظرفرد

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:nazerfardaut.ac.ir

شماره تلفن:64545113

 
 

حامد فربه

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:farbehaut.ac.ir

شماره تلفن:64542750

 


امیر کلباسی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:kalbasiaut.ac.ir

شماره تلفن:64545114


 مصطفی حقیر چهره‌قانی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:mostafa.chehreghaniaut.ac.ir

شماره تلفن:64542750

 
استادان بازنشسته
 

حسین پدرام

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیکی:pedramaut.ac.ir
 


محمدمهدی همایونپور

مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:homayounaut.ac.ir

شماره تلفن:64542722

 


احمد آقا کاردان

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:aakardanaut.ac.ir 


استادان مهمان

شهرام خدیوی

مرتبه علمی : استادیار

پست الکترونیکی:khadiviaut.ac.ir 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.1190.2109.fa
برگشت به اصل مطلب