دانشکده مهندسی کامپیوتر- دفتر تلفن
دفتر تلفن

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/5 | 
 
جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره 6454 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.2044.1649.fa
برگشت به اصل مطلب