دانشکده مهندسی کامپیوتر- اخبار و رویدادها
نهمین دوره ملی و سومین دوره بین المللی مسابقات کن ست ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/12/24 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find-4.699.11188.fa.html
برگشت به اصل مطلب