دانشکده مهندسی کامپیوتر- اطلاعیه‌ها
نحوه تمدید سنوات-دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/10 | 

برای مشاهده آیین  نامه های شماره 1 و شماره 2  مربوطه کلیک کنید 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی کامپیوتر:
http://aut.ac.ir/find.php?item=4.700.8808.fa
برگشت به اصل مطلب